การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หมายถึง การนำความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญรวมทั้งกิจนิสัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาซึ่งตรงกับรายวิชาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษามาขอเทียบหน่วยกิตเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

1. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ผู้สมัครเรียนจะต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์

3. ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ระบบเทียบโอนประสบการณ์จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป

4. หลักฐานทางการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ใบ รบ.๑ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ฉบับ

5. ใบรับรองสถานภาพจากสถานประกอบการจำนวน 2 ฉบับ

6. ใบรับรองการผ่านงาน (ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี) จำนวน 2 ฉบับ

7. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน จำนวน 2 ฉบับ

8. วุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Industrial Service Center

เรามุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพ นำไปสู่การมีงานทำและสร้างรายได้ ตอบโจทย์ความต้องการในโลกยุคเทคโนโลยีและดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับและพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สนใจติดต่อ (038) 685383