รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

.


แยกตามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


ลำดับ  สาขาวิชา ปวช.1
ปวช.2 ปวช.3 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 1 สาขาวิชาช่างยนต์   53  - 53  35   35  17 17  105 
2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  61 12  73 47  11   58  45 3 48   179
3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 18   3  21 12   18 15   3  18 57 
4 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  9  -  9 11   13  7  29
5 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  7  2 9  4  4  -  4 17 
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12   9  21  3  5  8 5 15  20   49
7 สาขาวิชาการตลาด  0  5  - 15  15   -  7 27 
8 สาขาวิชาการบัญชี  2  7  9  8  -  13  13  30
9 สาขาวิชาการโรงแรม  2  9  7  8  -  4  4  20
10  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  0  2  -  -  -  2
รวมทั้งหมด  162  51  213  111  55 166   98  35 133   512
แยกตามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ลำดับ  สาขาวิชา ปวส.1
ปวส.2 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   7  - 12   13  20
2 สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต 19 2 21 21   23  44
3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  2  9 10   11 20 
4 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  -  -  -  5  5
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2  6  10  18
6 สาขาวิชาการบัญชี  6  6  -  7  7 13 
7 สาขาวิชาการตลาด  -  4  -  4
รวมทั้งหมด  36  20  56 51  18  69   125แยกตามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์


ลำดับ  สาขาวิชา ปวส.1 (รุ่น 26)
ปวส.2 (รุ่น 25) รวม
 1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   18  24  42
2 สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต 78 78 156
3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  37  43  80
4 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  9  13  22
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  29  28  57
6 สาขาวิชาการบัญชี  17  6  23
รวมทั้งหมด  188  193  381