ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1. อาชีพช่างซ่อมบำรุงจักรยายนต์ไฟฟ้า (ยังไม่เปิด)

2. อาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (ยังไม่เปิด)

3. อาชีพช่างออกแบบผลิตภัณฑ์สามมิติ (ยังไม่เปิด)

4. อาชีพช่างเชื่อมสแตนเลสและอลูมิเนียม (ยังไม่เปิด)

5. อาชีพช่างซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม (ยังไม่เปิด)

ประเภทวิชาพานิชยกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

1. อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม

2. อาชีพทำอาหาและขนมต่างๆ

3. อาชีพตัดผมชายสมัยนิยม

4. อาชีพเสริมสวยสตรี

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. อาชีพนักสร้างวีดีโอบนยูทูบ (ยังไม่เปิด)

2. อาชีพนักพัฒนาแอบพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย (ยังไม่เปิด)

3. อาชีพนักออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ยังไม่เปิด)

4. อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัวควบคมุด้วย IoT Platform (ยังไม่เปิด)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1. อาชีพบาริสต้า (นักชงกาแฟสมัยใหม่) (ยังไม่เปิด)

2. อาชีพจัดผ้า จัดอกไม้ (ยังไม่เปิด)

Industrial Service Center

เรามุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพ นำไปสู่การมีงานทำและสร้างรายได้ ตอบโจทย์ความต้องการในโลกยุคเทคโนโลยีและดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับและพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สนใจติดต่อ (038) 685383